Київ, 2018

Молодіжна конференція

| Українська | Română | Беларуская |


Загальна інформація

8-11 серпня в Києві відбудеться конференція для молоді 14-17 років, яка об’єднає молодь з Київського колу, Львівського округу, приходів Київської місії, включно з молоддю з приходів Молдови та молоддю з Білоруських приходів Балтійської місії. Запрошуємо всіх молодих людей відповідної вікової категорії взяти участь у цій події, яка стане важливою частиною їхнього духовного досвіду.

Реєстрація

Для участі в конференції кожен учасник повинен пройти реєстрацію, яка доступна за посиланням.

Вимоги до учасників

Під час конференції діють загальноцерковні норми. Очікується, що всі брати та сестри дотримуватимуться норм та правил, викладених в брошурі «Заради зміцнення молоді», дослухатимуться до керівників заходу та дотримуватимуться розкладу конференції. Ми просимо єпископів та президентів приходів переконатися в тому, що всі учасники конференції з їхніх підрозділів готові взяти на себе ці зобов’язання та дотримуватимуться їх.

Фінансування

Вартість цьогорічної конференції складатиме: особистий внесок учасника у розмірі 500 грн та внесок колу або місії, до якої належить учасник, у розмірі 1500 грн. Трансфер та проживання учасників конференції в Києві запропоновано сплатити з бюджетів місій, які надсилатимуть учасників.

Особистий внесок учасника оформлюється шляхом заповнення квитанції для десятини вказавши в графі інше 'Конференція 14-17'. 

Звертаємо вашу увагу, що як і завжди під час проведення подібних заходів Церкви, відсутність грошей у учасника не повинно впливати на його можливість відвідати конференцію. Провідникам священства запропоновано врахувати обставини кожного окремого учасника та за необхідності допомогти сплатити особистий внесок, виділивши відповідну суму (частково або у повному обсязі) з фонду пожертвування від посту.

Проживання

Для заощадження коштів учасникам, в яких є можливість під час конференції проживати у Києві у власних домівках або у друзів чи родичів, запропоновано зробити це. Всі учасники, які у формі реєстрації зазначать необхідність проживання в готелі, будуть зібрані в окремий список. В подальшому організаційний комітет конференції затвердить цей список з представниками місій-учасниць і допоможе у розселенні в готелі.

Чому не Буковель?

Наскільки нам відомо, починаючи з цього року президентство території щорічно фінансуватиме лише одну з двох молодіжних конференцій. В 2018 році територією фінансується конференція для дорослої неодруженої молоді, а конференцію для молоді 14-17 років запропоновано провести місцевим підрозділам за рахунок їх власних бюджетів та внесків учасників. Очікується, що наступного року територіальне фінансування отримає конференція для молоді 14-17 років, а конференція для дорослої молоді буде проведена за рахунок місцевих підрозділів.


Informații generale

O conferință pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani va avea loc la Kiev în perioada 8-11 august, care va reuni tineri din tarusi Kievului, districtul Lviv, ramuri misiunii de la Kiev, inclusiv tinerii din ramuri din Moldova și tinerii din ramuri belaruse ale misiunii baltice. Invităm toți tinerii din grupul de vârstă respectiva să participe la acest eveniment, care va fi o parte importantă a experienței lor spirituale.

Cerințe pentru participanți

În timpul conferinței, există reguli generale ale bisericii. Se așteaptă ca toți frații și surorile să respecte regulile și reglementările enunțate în broșura 'Pentru intarirea tineretului', vor asculta liderii evenimentului și vor urma programul conferinței. Cerem episcopilor și președinților ramuri să se asigure că toți participanții la conferință din departamentele lor sunt gata să-și asume aceste obligații și să le respecte.

Pentru a participa la conferință, fiecare participant trebuie să completeze înregistrarea, care urmează următorul link.

Reședință

Pentru a economisi bani pentru participanții care au ocazia să stau în Kiev la propriile lor case sau prieteni sau rude în timpul conferinței, se recomandă acest lucru. Toți participanții, care în formularul de înregistrare vor indica necesitatea de a rămâne la hotel, vor fi colectați într-o listă separată. În viitor, Comitetul de Organizare al Conferinței va aproba această listă cu reprezentanții misiunilor participante și va asista la relocarea la hotel.


Агульная інфармацыя

8-11 жніўня ў Кіеве адбудзецца канферэнцыя для моладзі 14-17 гадоў, якая аб’яднае моладзь з Кіеўскага колу, Львоўскай акругі, прыходаў Кіеўскай місіі, ўключна з моладдзю з прыходаў Малдовы ды моладдзю з Беларускіх прыходаў Балтыйскай місіі. Запрашаем усіх маладых людзей адпаведнай узроставай катэгорыі ўзяць удзел у гэтай падзеі, якая стане важнай часткай іх духоўнага досведу.

Патрабаванні да ўдзельнікаў

Пад час канферэнцыі дзейнічаюць агульнацаркоўныя нормы. Чакаецца, што ўсе браты і сёстры будуць прытрымлівацца норм і правіл, выкладзеных у брашуры “Во имя нравственной силы молодёжи”, прыслухоўвацца да кіраўнікоў мерапрыемства ды прытрымлівацца раскладу канферэнцыі. Мы просім епіскапаў і прэзідэнтаў прыходаў пераканацца ў тым, што ўсе удзельнікі канферэнцыі з іх падраздзяленняў гатовыя ўзяць на сябе гэтыя абавязкі ды прытрымлівацца іх.

Для ўдзелу ў канферэнцыі кожны ўдзельнік павінен прайсці рэгістрацыю, якая знаходзіцца па спасылцы.

Пражыванне

Для зберажэння сродкаў удзельнікаў, якія маюць магчымасць пад час канферэнцыі пражываць ва ўласных дамах або ў сяброў ці сваякоў, прапаноўваецца гэта зрабіць. Усе ўдзельнікі, якія ў форме рэгістрацыі ўкажуць неабходнасць пражывання ў гатэлі, будуць сабраны ў асобны спіс. У далейшым арганізацыйны камітэт канферэнцыі зацвердзіць гэты спіс з прадстаўнікамі місій-удзельніц і дапаможа ў рассаленні ў гатэлі.